test

DC70

 • Khuyến mại: 600 MB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

DC120

 • Khuyến mại: 1.5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

4G70

 • Khuyến mại: 2 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

4G90

 • Khuyến mại: 3 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

4G200

 • Khuyến mại: 15 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 200.000đ

4G125

 • Khuyến mại: 5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 125.000đ

MIMAX4G

 • Khuyến mại: 3 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

DC300

 • Khuyến mại: 24 GB
 • Thời hạn: 1 năm ngày
 • Giá cước: 300.000đ

D200

 • Khuyến mại: 20 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 200.000đ

D120

 • Khuyến mại: 12 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 120.000đ

D90

 • Khuyến mại: 10 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

D70

 • Khuyến mại: 7 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

D50

 • Khuyến mại: 3.5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 50.000đ

D30

 • Khuyến mại: 2.5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 30.000đ

UMAX300

 • Khuyến mại: 30 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 300.000đ

DMAX

 • Khuyến mại: 1.5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 120.000đ

MIMAX70

 • Khuyến mại: 3 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

MIMAX90

 • Khuyến mại: 5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

MIMAX125

 • Khuyến mại: 8 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 125.000đ

MIMAX200

 • Khuyến mại: 15 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 200.000đ

HD90

 • Khuyến mại: 3.5 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

HD70

 • Khuyến mại: 2.4 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

HD120

 • Khuyến mại: 6 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 120.000đ

HD200

 • Khuyến mại: 11 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 200.000đ

M70

 • Khuyến mại: 1.6 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

M90

 • Khuyến mại: 2.1 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

MIU90

 • Khuyến mại: 1 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

M120

 • Khuyến mại: 8.8 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 120.000đ

C90

 • Khuyến mại: 60 GB + thoại miễn phí
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

M10

 • Khuyến mại: 50 MB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

MAX

 • Khuyến mại: 1.2 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

MAX100

 • Khuyến mại: 5.8 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 120.000đ

MAX200

 • Khuyến mại: 15 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 200.000đ

BIG90

 • Khuyến mại: 7 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 90.000đ

BIG70

 • Khuyến mại: 4.8 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

BIG120

 • Khuyến mại: 12 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 120.000đ

BIG200

 • Khuyến mại: 22 GB
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 200.000đ

T50K

 • Khuyến mại:
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 50.000đ

T70K

 • Khuyến mại:
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 70.000đ

T80K

 • Khuyến mại:
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 80.000đ

B150K

 • Khuyến mại:
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Giá cước: 150.000đ