Nếu nhiều phản ánh về chất lượng 4G chính phủ sẽ kiểm tra đột xuất và xử phạt
Rate this post